Fundusze unijne

Fundusze unijne

Operacja pt.  „Rozwój Przedsiębiorstwa Budowlanego Artur Komsta „Bau-MAR” poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych”

mająca na celu zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej Artur Komsta Przedsiębiorstwo Budowlane „Bau – Mar”

poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy w wymiarze 1,2 etatów średniorocznych.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość operacji 228 042,00 złotych,  wkład Funduszy Europejskich 83 392,92 złotych

 

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką